REGULAMIN KONKURSU „ LOFFKI”

REGULAMIN KONKURSU

LOFFKI”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „LOFFKI” Zwanym dalej „Konkursem”. Celem konkursu jest nagrodzenie 3 zgłoszeń spośród nadesłanych na instagram. Do wygrania jest po jednym pakiecie dla każdego zwycięzcy. W skład jednego pakietu wchodzi 6 szt. przysmaku z serii LOFFKI (agrest, banan, truskawka, żurawina, mango, kiwi).
 2. Organizatorem oraz sponsorem nagród konkursu jest Łukasz Rater prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alegia – Łukasz Rater, z siedzibą w Świdniku (21-040 przy ul. Wyszyńskiego 17, NIP: 7123106515, dalej zwanym „Organizatorem” oraz „Fundatorem”.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. Zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
 4. Osoba biorąca udział w konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do konkursu oświadczam że zapoznała się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
 5. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na fanpage’u AlegiaPL pod adresem www. Facebook.com/AlegiaPL

 

II WARUNKI KONKURSU

 

 1. Konkurs będzie trwał od 06.2022 r. do 27.06.2022. ( czas trwania konkursu do godziny 20:00)
 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i członkowie najbliższej rodziny osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy :

– polubić post konkursowy,

– udostępnić post konkursowy na swoim profilu lub instastory,

– oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym 2 znajomych którzy mogą wziąć udział w zabawie,

– napisać w komentarzu pod postem konkursowym wierszyk o ulubionym smaku Loffków swojego zwierzaka

 

 1. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu jeden komentarz Pod uwagę będą brane jedynie kompletne zgłoszenia, tj. zawierające wszystkie elementy zawarte w pkt. 4.
 2. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do utworu stanowiącego element Zgłoszenia lub oświadcza, że posiada wiedzę, że jego Zgłoszenie do Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 4. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie Konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Łukasza Ratera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Alegia – Łukasz Rater, z siedzibą w Świdniku (21-040 przy ul. Wyszyńskiego 17, NIP: 7123106515, w szczególności dodanie logo Organizatora i Fundatora, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych i marketingowych Organizatora i Fundatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od momentu zakończenia Konkursu. Nagrody trafiają do 3 osób zgłaszających swój udział w konkursie na Instagramie których komentarz zostanie uznane przez jury konkursu za najbardziej ciekawe i spełnią wszystkie warunki konkursu.
 6. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej do osoby, z której profilu na portalu Facebook wysłane zostało zgłoszenie. Zwycięzca otrzyma również w wiadomości prywatnej termin, w którym nagrody zostaną wysłane.

 

III SPOSÓB WRĘCZENIA NAGRÓD

 1. Nagrodami w konkursie jest trzy pakiety przysmaków z serii LOFFKI (w skład jednego pakietu wchodzi 6 smaków Loffki: agrest, banan, kiwi, mango, truskawka, żurawina) firmy Alegia opisane w puncie I
 2. Po otrzymaniu wiadomości prywatnej od organizatora, zwycięzca w ciągu 7 dni musi przesłać w wiadomości prywatnej dane do wysyłki nagrody, zawierające adres, imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres email.
 3. W przypadku nie przesłania wymaganych danych w określonym terminie, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Wyklucza się możliwość zmiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

 

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Organizator -Łukasz Rater prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Alegia – Łukasz Rater, z siedzibą w Świdniku (21-040 przy ul. Wyszyńskiego 17, NIP: 7123106515, adres do doręczeń: ul. Wyszyńskiego 17, 21-040 Świdnik, e-mail marketing@alegia.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być udostępniane przez Organizatora Fundatorowi oraz firmie kurierskiej za pośrednictwem której będą rozsyłane nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, czas na zgłoszenie ewentualnej reklamacji oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Uczestnika Konkursu, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 10. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu Łukasz Rater prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Alegia – Łukasz Rater, z siedzibą w Świdniku (21-040 przy ul. Wyszyńskiego 17, NIP: 7123106515.

 

V REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: biuro@alegia.pl, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
 2. Reklamację przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u AlegiaPL.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Niema jeszcze ocen No ratings
Loading...